Hünär taraplary

Kompaniýa zynjyr önümlerinden başlap, mehaniki önümler kategoriýasyna girýän pyçaklar, tigirler, ýeňli ýeňler we birikdirijiler ýaly geçiriji böleklere çenli ösdi.
1) Mehaniki ululyk: Önümiň ululygynyň standartlara laýyk gelýändigini we müşderiniň talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin CAD bilen önümleri dizaýn we ýasamak.
2) Önümiň esasy materiallary: önümiň degişli mehaniki aýratynlyklaryny üpjün etmek üçin 304, 310, 316, 10 #, 45 #, 40Mn, 20CrMnMo, 40Cr, çoýun demir, alýumin we ş.m.
3) atylylygy bejermek kepilligi: önümiň adaty berklige we infiltrasiýa talaplaryna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin guty peçini söndürmek we gyzdyrmak, öwrüjini söndürmek, guşak peçini karburizasiýa etmek we söndürmek, ýokary we orta ýygylyk induksiýany söndürmek, gyzdyrmak. önüm kepillendirilýär Hyzmat ömri.
Kebşirleýiş bölekleri birmeňzeş we gaty kebşirlemek üçin awtomatiki usulda kebşirlenýär.

new1

4) Daş görnüşi we ýerüsti bejergisi: önümiň poslama garşy, poslama garşy durnuklylygyny we daşky gurşawyň aýratyn talaplaryny (ýokary temperatura garşylygy we ş.m.) üpjün etmek üçin oklaryň partlamagy, çalmagy, okislenmegi garamagy, fosfat garamagy (fosfat çalmagy) we elektroplatirlemek we ş.m. , Uzak wagtlap saklamak aňsat.
5) Gaplamak: Aýratyn önümleriň önümi çaknyşmakdan gorap bilmän, ýagyşyň hem öňüni alyp bilýän aýratyn gaplama talaplary bar, şeýle hem müşderileriň kanagatlanarly önümleri almagyny üpjün edip, zyýansyz daşamak wagtynda köp işlemek amatly.

new

Tehnologiýa bilen baglanyşykly ähli hünär bilimleri, degişli ülňülere laýyklykda köp ýyllyk iş tejribesinde yzygiderli jemlenýän kompaniýanyň tejribesidir we bu kompaniýanyň iň gowy tarapydyr. Şonuň üçin müşderiler bilen aragatnaşykda müşderiniň isleglerine görä ýerlikli sitata meýilnamasyny düzüp bileris, buýrugy öňe sürmek we düşünişmezliklerden gaça durmak üçin müşderi bilen ylalaşyga gelip bileris. Müşderilere bu geçiriş önümlerini satyn alanyňyzda aladalary we tagallalary tygşytlamaga we geljek hakda aladalardan gaça durmaga rugsat beriň.

new2

Iş wagty: 27-2021-nji maý