Giriş

GL poslamaýan polat zynjyrlaryny ussatlyk bilen öndürýär we ISO9001: 2015, ISO14001: 2015 we GB / T9001-2016 hil ulgamy bilen kepillendirilýär.

GL-iň güýçli topary bar, CAD tarapyndan işlenip düzülen, ýokary hilli, öz wagtynda eltip bermek, Amerika, Europeewropa, Günorta Aziýa, Afrika we Astraliýa we ş.m. kepillik we dostlukly hyzmat, biz diňe zynjyrlary satyn almak üçin has köp müşderini gazanýarys. , şeýle hem standart GB, ISO, DIN, JIS we ANSI standartlaryna laýyk gelýän köp sanly elektrik geçiriji bölekleri, meselem: SPROKKETS, PULLEYS, BUSHINGS, COUPLINGS we ş.m.

Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak, işiňizi aňsat we netijeli etmek üçin bagyşlaýarys!

Satuw torumyzyň aşagynda, bize goşulmagyňyzy sabyrsyzlyk bilen garaşýarys, bilelikde ýeňiş gazanmak üçin gidiň!

Hekaýamyz

Braziliýaly müşderi, başda diňe mimeografiýa arkaly ýönekeý zynjyr sorady. Zynjyryň parametrlerini, nusga çyzgylaryny we sitatalaryny berdik, soň bolsa nusgany tassykladyk. Her ädim rahat we üstünlikli geçdi. Müşderi çaltlyk bilen birnäçe müň dollarlyk kiçijik sargyt goýdy. Harytlary alanymdan soň, hilinden we eltilmeginden gaty kanagatlanýaryn, soňra diňe uzak möhletli sargytlar däl, eýsem mehaniki önümler we hatda awtoulag önümleri hem kanagatlanýar. Şeýlelik bilen esasy müşderi boldy.

Awstraliýaly bir müşderi transmissiýa zynjyryndan başlap, göni deşik çukurlaryna, örtülen deşik pyçaklaryna, poslamaýan polatdan ýasalan pyçaklara, soňra bolsa dürli önümler bilen deşik deşikleri, göni deşik kassalary, ýeňli ýeňler we dürli birikdirmeler we ş.m. ösdi. Müňlerçe görnüş bar, her sargyt ýüzlerçe müň dollara ýetýär.

Günorta-Gündogar Aziýanyň bir müşderisi birnäçe müň dollarlyk kiçijik partiýa ýörite bahasyny sorady, sebäbi surata görä sitata bermek üçin hünär bilimleri gerek. Müşderiniň ilkinji sargydy üstünlikli tamamlandy. Şondan soň, müşderi geçiriş böleklerinden başga önümleri satyn almagy hem tabşyrdy we bu önüm her gezek bir 20 'konteýner sargyt edýär. Bütewilige we hünär bilimlerine bil baglap, müşderileriň yzygiderli ynamyny gazandyk. Müşderilere gowy hyzmat etmek hem kompaniýa üçin az kanagatlanma däl.

Kompaniýanyň taryhy

Bu kompaniýa 1997-nji ýylda esaslandyryldy we poslamaýan polat zynjyrlaryny öndürmek bilen meşgullanýar. Bazardaky müşderiler bilen hyzmatdaşlykda, işewürligiň üznüksiz ösmegi bilen, geçiriş zynjyrlaryny we konweýer zynjyrlaryny, şeýle hem pyçaklary, tigirleri, gyrymsy önümleri we birikdiriji önümleri ösdürdik. Müşderilerine has gowy hyzmat etmek üçin kompaniýa eksport kompaniýasynyň işini yzygiderli ösdürdi.