Jübütler

 • GE Couplings, Type 1/1, 1a/1a, 1b/1b in AL/Cast/Steel

  GE jübütleri, AL / Cast / Polatda 1/1, 1a / 1a, 1b / 1b görnüşi

  GL GE birikdirijileri, egrilik eňek merkezleri we adatça örümçiler diýlip atlandyrylýan elastomer elementleri arkaly nol - yza gaýdyşly hereketlendiriji we hereketlendiriji komponentleriň arasynda tork geçirmek üçin niýetlenendir. Bu komponentleriň utgaşmasy, gabat gelmezligi we ýerleşdirmegi üpjün edýär. Bu önüm, aýratyn zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin dürli metallarda, elastomerlerde we gurnama konfigurasiýalarynda bar. Gorizontal ýa-da wertikal programmalar üçin amatly GL GS birikdirmeleri, inersiýa, birikdirme ýerine ýetiriş we amaly talaplaryň arasyndaky deňagramlylygy optimallaşdyrýan çeýe nol - yza gaýdyş platformasyny üpjün edip, dürli materiallardan gurlupdyr.

 • GS Claming Couplings, Type 1a/1a in AL/Steel

  GS gysgyçly jübütler, AL / Polatdan 1a / 1a ýazyň

  GS birikdirmeleri, egri eňek merkezleri we adatça örümçiler diýlip atlandyrylýan elastomer elementleri arkaly sürüjiniň we hereketlendiriji komponentleriň arasynda tork geçirmek üçin niýetlenendir. Bu komponentleriň arasyndaky utgaşyk, ýalňyşlyklar üçin çyglylygy we ýerleşdirmegi üpjün edýär. Bu önüm, aýratyn zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin dürli metallarda, elastomerlerde we gurnama konfigurasiýalarynda bar.

 • L Coupling(JAW Coupling) Complete Set with Spider(NBR, URETHANE, Hytrel, Bronze)

  L jübütlemek (JAW jübütlemek) Örümçek bilen doly toplum (NBR, URETHANE, Hytrel, Bürünç)

  L üç dyrnakly birikdirme
  Önümiň gurluşy: iki sany süzülen erginlerden ýa-da alýumin garyndy konweks böleklerinden we NBR rezin eksenel diametri: 9mm-75mm
  Haryt aýratynlyklary:
  • Netijeli siňdiriş
  • Ygtybarly we amatly, ýönekeý, arzan we süňk perforlary
  • temperatureokary temperatura garşylyk, ýagyň gowy häsiýeti we tehniki hyzmaty ýok
  • Iň ýokary saklaýyş güýji 54.2 kg-m;
  • Ygtyýarly gyşarmak: Radial gyşarmak: 0,3mm
  • Burç eksentrikligi: 1
  Okuň gyşarmasy: + 0.5mm

 • ML Couplings(Plum Blossom Couplings) C45 Complete Set with Urethane Spider

  ML jübütleri (Erik gülli jübütler) C45 Uretan möý bilen doly toplum

  Erik gül görnüşiniň çeýe çeýe birikdirmesi (ML, LM hem diýilýär, şol bir uzyn dyrnak we çeýe komponent bilen ýarym şahly birikdirmeden emele gelýär. iki ýarym enjamyň birikmesine göz ýetiriň. Iki ok bilen deňeşdirip, siňdirmek buferini azaldýar. diametri ýönekeý gurluş.

 • NL Type toothed Elastic Couplings with Nylon Sleeve

  NL görnüşi, neýlon ýeňli dişli elastik jübütler

  Önüm “Ji nan” önümçilik we ýasama enjamlar instituty tarapyndan işlenip düzülendir we ok we çeýe geçiriş üçin amatlydyr. , geçiriş netijeliligini we uzak hyzmat ömrüni az ýitirmek. Ulanyjylar tarapyndan gowy garşylanýar Her dürli mehaniki täzeleniş we saýlama we enjam ätiýaçlyk şaýlaryny kanagatlandyrmak üçin zawodymyz dürli görnüşli içerki diş elastik birikmelerini üpjün edip biler we ulanyjylaryň isleglerine görä standart däl sargytlary kabul edip biler.

 • TGL (GF) Couplings,Curved Gear Couplings with Yellow Nylon Sleeve

  TGL (GF) jübütler, sary neýlon ýeňli egrilen dişli jübütler

  GF birikdirmesi daşarky täçli we zynjyrly dişli dişli iki sany polat merkezden, sintetiki rezin ýeňi bilen birikdirilen oksidlenme gara goragdan ybarat. Higheň ýokary molekulaly agramly poliamidden öndürilýär, termiki şertli we gaty uzak ömri üpjün etmek üçin gaty çalgy bilen emdirilýär. Bu ýeň, atmosfera çyglylygyna ýokary garşylykly we gysga wagtlap 120˚C çydamlylyk ukyby bilen –20˚C-den + 80˚C aralygyndaky iş aralygy.

 • Tyre Couplings Complete Set Type F/H/B with Rubber Tire

  Şinany birikdirmek, rezin teker bilen F / H / B görnüşiniň doly görnüşi

  Teker jübütleri, sürüjä dakylýan polat flanesleriň arasynda gysylan we “Tapered Bushings” bilen herekete getirilýän şahalaryň arasynda gysylan ýokary çeýe, şnur bilen berkidilen kauçuk teker ulanýar.
  Çeýe kauçuk teker, az tehniki hyzmaty talap edýän ýag çalmagy talap etmeýär.
  Burulýan ýumşak rezin teker, esasy hereketlendirijiniň we hereketlendiriji enjamlaryň ömrüniň artmagyna getirýän ajaýyp zarba siňdirişini we titremäni peseltmegi üpjün edýär.

 • SM Spacer Couplings,Type SM12~SM35

  SM Spacer jübütleri, SM12 ~ SM35 ýazyň

  GL SM seriýaly “Spacers”, “F” seriýaly teker jübütleri we “MC Cone Ring Couplings” bilen birleşdirilip bilner, “Spacer” dizaýnyny üpjün etmek üçin hereketlendiriji ýa-da sürülýän şahlary herekete getirip ýa-da sürýän maşynyň gurulmagyna päsgel bermezden tehniki hyzmat has täsirli bolar.

 • HRC Coulings Complete Set Type F/H/B whith Rubber Spider, HRC70~HRC280

  Kauçuk Örümçek, HRC70 ~ HRC280 bilen HRC Coulings F / H / B görnüşiniň doly görnüşi

  Umumy maksatly ulanmak üçin HRC ýarym elastik birikdirmeler. F flanes görnüşi, içinden oturdylan gyrymsylyk we daşarky ýüzden salnan H flanes gyrymsy görnüşi bar. Şeýle hem B flanes görnüşi.

 • Weld-On-Hubs, Type W, WH,WM per C20 Material

  Kebşirleýiş merkezleri, C20 materialyna W, WH, WM görnüşi

  “Taper Bore Weld-on-Hubs” adaty “Taper Bushes” -i almak üçin polatdan, burawlanan, çyzylan we has içgysgynç. Giňeldilen flanes, konsentratorlary fan rotorlaryna, polat tigirlere, plastinka rozetkalaryna, impellerlere, agitatorlara we wilkany berk berkitmeli beýleki enjamlara kebşirlemegiň amatly serişdesini üpjün edýär.

 • Bolt-On-Hubs, Type SM, BF per GG22 Cast Iron

  Bolt-on-Hubs, SM görnüşi, GG22 guýma demir üçin BF

  Bolt-on konsentratorlary BF we SM görnüşini goşmak bilen has gyrymsy agaçlary ulanmak üçin niýetlenendir.
  Olar fan rotorlaryny, impelleri, agitatorlary we şahalara berk berkidilmeli beýleki enjamlary üpjün etmegiň amatly çözgüdini üpjün edýär.

 • Surflex Couplings with EPDM/HYTREL Sleeve

  EPDM / HYTREL ýeňli Surflex jübütleri

  “Surflex” çydamlylygy birikdirmegiň ýönekeý dizaýny, ýygnamagyň aňsatlygyny we ygtybarly öndürijiligini üpjün edýär. Gurmak ýa-da aýyrmak üçin ýörite gurallar gerek däl. “Surflex çydamlylyk” birikmeleri dürli programmalarda ulanylyp bilner.

12 Indiki> >> Sahypa 1/2