Leafaprak zynjyrlary (AL, BL, LL seriýasy)

  • Leaf Chains, including AL Series, BL Series, LL Series

    AL seriýasy, BL seriýasy, LL seriýasy ýaly ýaprak zynjyrlary

    Leafaprak zynjyrlary çydamlylygy we ýokary dartyş güýji bilen bellidir. Olar, esasan, forkliftler, göteriji awtoulaglar we göteriji maskalar ýaly göteriji enjam programmalarynda ulanylýar. Bu zähmetsöýer zynjyrlar, agyr ýükleriň göterilmegini we deňagramlylygyny ugrukdyrmak üçin pyçaklaryň ýerine pyçaklar bilen dolandyrýar. Roller zynjyry bilen deňeşdirilende ýaprak zynjyry bilen esasy tapawutlaryň biri, ýokary göteriş güýjüni üpjün edip, diňe gaplanan plitalardan we gysgyçlardan ybaratdyr.