Önümler barada maglumat

Bölekleri poslamaýan polatdan ýasalýar. Poslamaýan polatdan ýasalan zynjyryň bu görnüşi azyk senagatynda we himiki maddalar we dermanlar bilen poslamaga sezewar bolan ýagdaýlarda ulanmak üçin amatlydyr we ýokary we pes temperaturaly programmalarda hem ulanylyp bilner. Ondan soň nikel bilen örtülen zynjyrlar, sink bilen örtülen zynjyrlar, hrom bilen örtülen zynjyrlar: uglerod polat materiallaryndan emele gelen zynjyrlaryň hemmesini bejermek mümkin. Bölekleriň üstü nikel bilen örtülen, sink bilen örtülen ýa-da hrom bilen örtülen, açyk ýagyş eroziýasynda we beýleki ýagdaýlarda ulanylyp bilner, ýöne öňüni alyp bolmaýar. Güýçli himiki suwuklyklar poslaýar. Öz-özüňi çalmak zynjyry: Käbir bölekler çalgy ýagy bilen emdirilen süzülen metaldan ýasalýar. Bu zynjyryň ajaýyp aşaga garşylygy we poslama garşylygy, tehniki hyzmaty ýok we uzak ömri bar. Stressokary stresli, könelişen garşylyk talaplary bolan ýagdaýlarda giňden ulanylýar we azyk senagatynda awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýalary, ýokary welosiped ýaryşlary we pes tehniki ýokary takyklyk enjamlary ýaly ýygy-ýygydan saklanyp bilinmeýär.

Döredileli bäri, kärhana geçiriji böleklerdäki deň-duşlary bilen yzygiderli aragatnaşyk saklaýar, Hytaýda her ýyl geçirilýän Şanhaý sergisine we käbir daşary ýurt bölekleriniň sergisine gatnaşýar we içerki we daşarky bazarlara we zerurlyklara düşünmek üçin onlaýn platformada käbir kompaniýa maglumatlaryny görkezýär. , we müşderileriň önümlere bolan täze talaplaryny kanagatlandyrmak üçin Önüm önümçiligini we tehniki talaplary gowulandyrmagy dowam etdiriň. Birnäçe ýyllap üznüksiz ösüşiň dowamynda kompaniýanyň ýüzlerçe önümi bar, olar esasan: azyk tehnikasy; däne enjamlary; çüýşäni doldurmak üçin enjamlar; gaplaýyş enjamlary; kosmetika enjamlary; lukmançylyk enjamlary; lukmançylyk enjamlary; şeker enjamlary; kagyz enjamlary; agaç enjamlary; Elektron enjamlary; Temmäki enjamlary; Gurluşyk materiallary enjamlary; Kömür enjamlary; Göteriji enjamlar; Poçta we telekommunikasiýa enjamlary; Tebigy gaz, koks we nebithimiýa, himiýa enjamlary; Dokma enjamlary; Polat we reňkli metal enjamlary; Metallurgiýa enjamlary; Magdan enjamlary; Gämi enjamlary; Port we howa menzili transport enjamlary; göteriji enjamlar; reňk enjamlary; dürli awtomatlaşdyrylan akym konweýer liniýalary; kemer konweýer çyzyklary; deňiz suwy, kislota, aşgar poslama, ýokary we pes temperaturaly aýratyn gurşaw; daşky gurşawy goramak üçin enjamlar; suw güýmenje desgalary; oba hojalygyny ýygnamak enjamlary; aýna enjamlary, çap etmek Dürli mehaniki geçiriş we teňňe enjamlary ýaly eltip bermek.

Önümiň doly görnüşi müşderilere köp energiýa tygşytlaýar we satyn almak üçin amatlydyr.

Täze önüm maslahaty: 1) Hil taýdan ygtybarly, partiýalarda Demirgazyk Amerika we Europeewropa eksport edilen galp asma zynjyrlar; 2) Amerikada partiýalara eksport edilýän polat zynjyrlary aňsat sökmek; 3) GE görnüşi we OLDHAM jübütleri, has gowy hilli we has gowy bahasy bilen.


Poçta wagty: 28-2021-nji maý