Kompaniýanyň habarlary

20 ýyldan gowrak ösüşden soň, kompaniýa zynjyr pudagyndan başlady we önümleri esasy geçiriji böleklerine çenli ösdürdi. Müňlerçe görnüş, müşderileriň ynamyny gazanmak we müşderileri satyn almakdan rahatlanmak üçin iş bitewiligine we jogapkärçiligine bil baglaýar. Şol sebäpli Amerikada bir müşderi bar. Güýçli bazar bäsleşiginde dürli standartlar asyl zynjyrdan käbir standart däl zynjyrlara çenli dürli-dürli köpelýär. Indi her gezek sargyt edilende ýüzlerçe müň dollar bolýar. Müşderiler şeýle bir ynamly we batyrgaý welin, ýiti bazar bäsleşiginde kompaniýa birneme ýeňiş gazandy.

Günorta Amerikaly başga bir müşderi, bir önüm üçin birnäçe müň dollarlyk synag buýrugy bilen başlady. Faks suratyny tassyklamakdan başlap, doly tassyklamaga, bahasyna we nusga taýýarlygyna çenli her ädim rahat. Gepleşik döwründe müşderiniň biziň işimizi ykrar etmegini ep-esli ýokarlandyrdy. Töleg we gowşuryşdan soň hemme zat oňat geçdi. Müşderi harytlary alandan soň, hilini tassykladylar we derrew täzeleniş buýrugyny goýdular. Bu öňki synag buýrugynyň hemmetaraplaýyn tassyklamasy. Şondan bäri sargyt göwrümi artmagyny we durnuklaşmagyny dowam etdirýär. Wagtal-wagtal köp awtoulag dwigateli önümlerini gözledim we satyn aldym, olar şu wagta çenli üstünlikli hyzmatdaşlyk etdiler we gowy dost boldular. Bularyň içinde iň möhümi, önüm bilen tanyşlyk we müşderilere ajaýyp jogap bermek üçin bütewilik bilen hyzmatdaşlyk.

Zynjyrdan başga-da müňlerçe mehaniki geçiriş böleklerini sargyt eden bir müşderi bar, bu köp önüm tejribesini öz içine alýar. Kompaniýanyň ähli satuw we tehniki işgärleri maglumatlary ýygnamak we köp oýlanyşykly önüm arkaly önüm bilen tanyşmak üçin bilelikde işleýärler. Soňra çyzgylar düzüň, fiziki zatlar bilen suratlar görkeziň, sitatany kesgitläň, ahyrsoňy sargyt alyň, önümçiligi guraň, üpjünçiligi taýýarlaň, harytlary hil we mukdar bilen eltiň, müşderiniň kwitansiýadan kanagatlanmagyny üpjün ediň we müşderiniň uzak wagtlap ýeňiş gazanmagyny üpjün ediň -term tertibi.

Bu amal, kompaniýanyň mehaniki önümleri berk bilýändigini doly görkezdi we gepleşikler wagtynda müşderileriň dürli hünär bilimlerini aňsatlyk bilen dolandyrmagy başarýar. Müşderilere ýeňiş gazanmak üçin aladalanmak we zähmet çekmezden telekeçiligi ösdürmek bilen girdeji gazanmagyny dowam etdiriň. Bu işde yzarlaýan zadymyz şu!


Poçta wagty: 28-2021-nji maý